@si.eei.eng.osaka-u.ac.jp
Professor Nobuya Mori mori
Associate Professor Toshimasa Matsuoka matsuoka
Yoshinari Kamakura kamakura
Secretary Reiko Tanaka r.tanaka
Specially Appointed Researcher Gennady Mil'nikov gena
JSPS Research Fellow Hajime Tanaka h.tanaka
Guest Researcher Masayoshi Shirahata shirahata
Graduate Student (D3) Yen Le Thi lethiyen
Graduate Student (D2) Futo Hashimoto hashimoto
Graduate Student (M2) Yuichi Okodo okodo
Yuma Kajiwara kajiwara
Yuta Katata katata
Tatsuya Kuroda kuroda
Tomoki Hoshino hoshino
Shintaro Makihira makihira
Suguru Maruhashi maruhashi
Undergraduate Student (M1) Kouki Kishimoto kishimoto
Masanobu Suga suga
Kotaro Tsujioka tsujioka
Takaya Mishima mishima
Daiki Yamashita yamashita
Takuya Yoshihara yoshihara
Seyed Ali Mojtahedzadeh seyedali
Undergraduate Student (B4) Keima Aso aso
Takeru Ohmachi ohmachi
Sungwoo Kim kim
Syuhei Shimanoe shimanoe
Tomoyuki Takeda takeda
Airi Tsuchikado tsuchikado
Taishi Yakabe yakabe
Audito Lim Jin Hyong lim
@si.eei.eng.osaka-u.ac.jp
Professor Nobuya Mori mori
Associate Professor Toshimasa Matsuoka matsuoka
Yoshinari Kamakura kamakura
Secretary Kayoko Iwahara iwahara
Specially Appointed Researcher Gennady Mil'nikov gena
Shohiro Sho shohiro
Ueoka Yoshiki ueoka
Tadashi Nishimura nishimura
Guest Researcher Masayoshi Shirahata
Graduate Student (D2) Yen Le Thi lethiyen
Graduate Student (D1) Futo Hashimoto hashimoto
Graduate Student (M2) Shodai Isami isami
Shuuhei Oketa oketa
Tsuyoshi Kamioka kamioka
Kento Hamada hamada
Ryusei Fujita fujita
Milandeli Ernest Dlamini dlamini
Graduate Student (M1) Yuichi Okodo okodo
Yuma Kajiwara kajiwara
Yuta Katata katata
Tatsuya Kuroda kuroda
Tomoki Hoshino hoshino
Shintaro Makihira makihira
Suguru Maruhashi maruhashi
Undergraduate Student (B4) Kouki Kishimoto kishimoto
Masanobu Suga suga
Kotaro Tsujioka tsujioka
Takaya Mishima mishima
Daiki Yamashita yamashita
Seyed Ali Mojtahedzadeh seyedali
Undergraduate Student (B3) Sungwoo Kim kim
Audito Diamond Blake Kenneth Until 10 August 2017 diamond
@si.eei.eng.osaka-u.ac.jp
Professor Nobuya Mori mori
Associate Professor Toshimasa Matsuoka matsuoka
Yoshinari Kamakura kamakura
Secretary Kayoko Iwahara iwahara
Guest Professor Goji Etoh etoh
Specially Appointed Researcher Gennady Mil'nikov gena
Ueoka Yoshiki ueoka
Tadashi Nishimura nishimura
Kuroda Takao Until 30 September 2016
Guest Researcher Takao Kotani
Masayuki Ueda
Takahiro Takai
Graduate Student (D3) Bae Jungnam Until 30 September 2016 bae
Graduate Student (D2) Yen Le Thi lethiyen
Graduate Student (M2) Taisuke Inoue inouet
Shougo Urabe urabe
Shinji Koike koike
Kousuke Konaga konaga
Masataka Shirasawa shirasawa
Natsumi Minamitani minamit
Milandeli Ernest Dlamini dlamini
Graduate Student (M1) Shodai Isami isami
Shuuhei Oketa oketa
Tsuyoshi Kamioka kamioka
Futo Hashimoto hashimoto
Kento Hamada hamada
Ryusei Fujita fujita
Undergraduate Student (B4) Yuma Kajiwara kajiwara
Yuta Katata katata
Tatsuya Kuroda kuroda
Tomoki Hoshino hoshino
Shintaro Makihira makihira
Undergraduate Student (B3) Masanobu Suga suga
Audito Yu Wei Wang Until 30 September 2016 yu-wei
Bradley Jason Anderson Until 10 August 2016 anderson
@si.eei.eng.osaka-u.ac.jp
Professor Nobuya Mori mori
Associate Professor Toshimasa Matsuoka matsuoka
Yoshinari Kamakura kamakura
Secretary Kayoko Iwahara iwahara
Guest Professor Tadashi Nishimura nishimura
Specially Appointed Researcher Sadahiro Tani tani
Gennady Mil'nikov Untill 30 September 2015 gena
JSPS Research Fellow Mark Greenaway From 5 July to 4 August 2015 greenaway
Graduate Student (D3) Jo Ikkyun Untill 30 September 2015 jo
Bae Jungnam bae
Radhapuram Sai Chandrateja Untill 31 December 2015 teja
Graduate Student (D1) Yen Le Thi From 1 October 2015 lethiyen
Graduate Student (M2) Tomohiro Asano asano
Shougo Urabe urabe
Casey Clendennen kurendenen
Rie Yamane yamane
Go Wakimura wakimura
Graduate Student (M1) Taisuke Inoue inouet
Shinji Koike koike
Kousuke Konaga konaga
Masataka Shirasawa shirasawa
Natsumi Minamitani minamit
Milandeli Ernest Dlamini From 1 October 2015 dlamini
Undergraduate Student (B4) Shodai Isami isami
Akihiro Ueno ueno
Shuuhei Oketa oketa
Futo Hashimoto hashimoto
Kento Hamada hamada
Ryusei Fujita fujita
Undergraduate Student (B3) Tatsuya Kuroda kuroda
Tomoki Hoshino hoshino