@si.eei.eng.osaka-u.ac.jp
Professor Nobuya Mori mori
Associate Professor Toshimasa Matsuoka matsuoka
Assistant Professor Hajime Tanaka tanaka
Secretary Chisa Tamura tamura
Guest Professor Kazunori Matsuda matsuda
Graduate Student (D3) Seyed Ali Mojtahedzadeh seyedali
Sachika Nagamizo nagamizo
Jin Hyong Lim lim
Jo Okada okada
Graduate Student (D1) Erlant Khalfani Khalfani
Graduate Student (M2) Sera Arai arai
Ryuya Kobayashi kobayashi
Yoshihiro Tabuchi tabuchi
Graduate Student (M1) Kenshin Kawami kawami
Rintaro Takagaki rtakagaki
Takumi Takamiya takamiya
Kazuma Momoo momoo
Keito Kubo kubo
Undergraduate Student (B4) Uuta Furu furu
Tomohiro Takeda takeda.t
Yusuke Otsuki otsuki
Ryo Ogawa ogawa
Kaoru Kato kato
Takaya Minami minami
Yusuku Miyajima miyajima
@si.eei.eng.osaka-u.ac.jp
Professor Nobuya Mori mori
Associate Professor Toshimasa Matsuoka matsuoka
Assistant Professor Hajime Tanaka tanaka
Secretary Chisa Tamura tamura
Guest Professor Kazunori Matsuda matsuda
Graduate Student (D3) Seyed Ali Mojtahedzadeh seyedali
Graduate Student (D2) Sachika Nagamizo nagamizo
Jin Hyong Lim lim
Jo Okada okada
Graduate Student (M2) Keisuke Utsumi utsumi
Sohei Omagari omagari
Masanori Kino kino
Shyunsuke Kuramoto kuramoto
Wataru Miyazaki miyazaki
Yutoku Murakami murakami
Erlant Khalfani Khalfani
Undergraduate Student (B4) Sera Arai arai
Ryuya Kobayashi kobayashi
Yoshihiro Tabuchi tabuchi
Graduate Student (M2) Kenshin Kawami kawami
Rintaro Takagaki rtakagaki
Takumi Takamiya takamiya
Kazuma Momoo momoo
Keito Kubo kubo
Uuta Furu furu
@si.eei.eng.osaka-u.ac.jp
Professor Nobuya Mori mori
Associate Professor Toshimasa Matsuoka matsuoka
Assistant Professor Hajime Tanaka tanaka
Secretary Chisa Tamura tamura
Guest Professor Kazunori Matsuda matsuda
Specially Appointed Researcher Gennady Mil'nikov gena
Graduate Student (D3) Seyed Ali Mojtahedzadeh seyedali
Graduate Student (D1) Sachika Nagamizo nagamizo
Jin Hyong Lim lim
Jo Okada okada
Graduate Student (M2) Kazuki Irita irita
Kazumichi Ogasawara ogasawara
Fumitaka Tanaka f.tanaka
Erlant Khalfani Khalfani
Graduate Student (M1) Keisuke Utsumi utsumi
Sohei Omagari omagari
Masanori Kino kino
Shyunsuke Kuramoto kuramoto
Wataru Miyazaki miyazaki
Yutoku Murakami murakami
Undergraduate Student (B4) Sera Arai arai
Ryuya Kobayashi kobayashi
Hiryoya Nakagawa nakagawa
Kenshin Kawami kawami
Undergraduate Student (B3) Yoshihiro Tabuchi tabuchi
@si.eei.eng.osaka-u.ac.jp
Professor Nobuya Mori mori
Associate Professor Toshimasa Matsuoka matsuoka
Assistant Professor Hajime Tanaka tanaka
Secretary Chisa Tamura Tamura
Specially Appointed Researcher Gennady Mil'nikov gena
Guest Researcher Masayoshi Shirahata shirahata
Graduate Student (D2) Seyed Ali Mojtahedzadeh seyedali
Graduate Student (M2) Hatsuhiko Igawa ikawa
Shunri Ohkubo ohkubo
Yuya Kunimoto kunimoto
Atsuya Komada komada
Sachika Nagamizo nagamizo
Jin Hyong Lim lim
Graduate Student (M1) Kazuki Irita irita
Kazumichi Ogasawara ogasawara
Jo Okada okada
Fumitaka Tanaka f.tanaka
Xunran Li li
Erlant Khalfani Khalfani
Undergraduate Student (B4) Keisuke Utsumi utsumi
Sohei Omagari omagari
Shyunsuke Kuramoto kuramoto
Kai Suzuki suzuki
Wataru Miyazaki miyazaki
Yutoku Murakami murakami
@si.eei.eng.osaka-u.ac.jp
Professor Nobuya Mori mori
Associate Professor Toshimasa Matsuoka matsuoka
Assistant Professor Hajime Tanaka tanaka
Secretary Ayano Nakatani nakatani
Specially Appointed Researcher Gennady Mil'nikov gena
JSPS Postdoctoral Fellow Futo Hashimoto hashimoto
Guest Researcher Masayoshi Shirahata shirahata
Graduate Student (D1) Seyed Ali Mojtahedzadeh seyedali
Graduate Student (M2) Takeru Ohmachi ohmachi
Tomoyuki Takeda takeda
Taishi Yakabe yakabe
Graduate Student (M1) Hatsuhiko Igawa ikawa
Shunri Ohkubo ohkubo
Yuya Kunimoto kunimoto
Atsuya Komada komada
Sachika Nagamizo nagamizo
Jin Hyong Lim lim
Undergraduate Student (B4) Kazuki Irita irita
Kazumichi Ogasawara ogasawara
Jo Okada okada
Masanori Kino kino
Xunran Li li
@si.eei.eng.osaka-u.ac.jp
Professor Nobuya Mori mori
Associate Professor Toshimasa Matsuoka matsuoka
Secretary Reiko Tanaka r.tanaka
Guest Professor Yoshihara Kamakura kamakura
Specially Appointed Researcher Gennady Mil'nikov gena
Guest Researcher Masayoshi Shirahata shirahata
Hajime Tanaka h.tanaka
Graduate Student (D3) Yen Le Thi lethiyen
Graduate Student (D3) Futo Hashimoto hashimoto
Graduate Student (M2) Masanobu Suga suga
Takaya Mishima mishima
Daiki Yamashita yamashita
Takuya Yoshihara yoshihara
Seyed Ali Mojtahedzadeh seyedali
Graduate Student (M1) Takeru Ohmachi ohmachi
Tomoyuki Takeda takeda
Taishi Yakabe yakabe
Undergraduate Student (B4) Keima Aso aso
Hatsuhiko Igawa ikawa
Tomohito Ishii ishii
Shunri Ohkubo ohkubo
Atsuya Komada komada
Kotaro Tsujioka tsujioka
Sachika Nagamizo nagamizo
Undergraduate Student (B3) Jo Okada okada
Audito Geng-Yang Lin lin
Bradley Jason Anderson anderson
Dinh Ngoc Dung
Research Student Son Juil
@si.eei.eng.osaka-u.ac.jp
Professor Nobuya Mori mori
Associate Professor Toshimasa Matsuoka matsuoka
Yoshinari Kamakura kamakura
Secretary Reiko Tanaka r.tanaka
Specially Appointed Researcher Gennady Mil'nikov gena
JSPS Research Fellow Hajime Tanaka h.tanaka
Guest Researcher Masayoshi Shirahata shirahata
Graduate Student (D3) Yen Le Thi lethiyen
Graduate Student (D2) Futo Hashimoto hashimoto
Graduate Student (M2) Yuichi Okodo okodo
Yuma Kajiwara kajiwara
Yuta Katata katata
Tatsuya Kuroda kuroda
Tomoki Hoshino hoshino
Shintaro Makihira makihira
Suguru Maruhashi maruhashi
Graduate Student (M1) Masanobu Suga suga
Takaya Mishima mishima
Daiki Yamashita yamashita
Takuya Yoshihara yoshihara
Seyed Ali Mojtahedzadeh seyedali
Undergraduate Student (B4) Keima Aso aso
Takeru Ohmachi ohmachi
Sungwoo Kim kim
Syuhei Shimanoe shimanoe
Tomoyuki Takeda takeda
Airi Tsuchikado tsuchikado
Taishi Yakabe yakabe
Audito Jin Hyong Lim lim
Geng-Yang Lin lin
@si.eei.eng.osaka-u.ac.jp
Professor Nobuya Mori mori
Associate Professor Toshimasa Matsuoka matsuoka
Yoshinari Kamakura kamakura
Secretary Kayoko Iwahara iwahara
Specially Appointed Researcher Gennady Mil'nikov gena
Shohiro Sho shohiro
Ueoka Yoshiki ueoka
Tadashi Nishimura nishimura
Guest Researcher Masayoshi Shirahata
Graduate Student (D2) Yen Le Thi lethiyen
Graduate Student (D1) Futo Hashimoto hashimoto
Graduate Student (M2) Shodai Isami isami
Shuuhei Oketa oketa
Tsuyoshi Kamioka kamioka
Kento Hamada hamada
Ryusei Fujita fujita
Milandeli Ernest Dlamini dlamini
Graduate Student (M1) Yuichi Okodo okodo
Yuma Kajiwara kajiwara
Yuta Katata katata
Tatsuya Kuroda kuroda
Tomoki Hoshino hoshino
Shintaro Makihira makihira
Suguru Maruhashi maruhashi
Undergraduate Student (B4) Kouki Kishimoto kishimoto
Masanobu Suga suga
Kotaro Tsujioka tsujioka
Takaya Mishima mishima
Daiki Yamashita yamashita
Seyed Ali Mojtahedzadeh seyedali
Undergraduate Student (B3) Sungwoo Kim kim
Audito Diamond Blake Kenneth Until 10 August 2017 diamond
@si.eei.eng.osaka-u.ac.jp
Professor Nobuya Mori mori
Associate Professor Toshimasa Matsuoka matsuoka
Yoshinari Kamakura kamakura
Secretary Kayoko Iwahara iwahara
Guest Professor Goji Etoh etoh
Specially Appointed Researcher Gennady Mil'nikov gena
Ueoka Yoshiki ueoka
Tadashi Nishimura nishimura
Kuroda Takao Until 30 September 2016
Guest Researcher Takao Kotani
Masayuki Ueda
Takahiro Takai
Graduate Student (D3) Bae Jungnam Until 30 September 2016 bae
Graduate Student (D2) Yen Le Thi lethiyen
Graduate Student (M2) Taisuke Inoue inouet
Shougo Urabe urabe
Shinji Koike koike
Kousuke Konaga konaga
Masataka Shirasawa shirasawa
Natsumi Minamitani minamit
Milandeli Ernest Dlamini dlamini
Graduate Student (M1) Shodai Isami isami
Shuuhei Oketa oketa
Tsuyoshi Kamioka kamioka
Futo Hashimoto hashimoto
Kento Hamada hamada
Ryusei Fujita fujita
Undergraduate Student (B4) Yuma Kajiwara kajiwara
Yuta Katata katata
Tatsuya Kuroda kuroda
Tomoki Hoshino hoshino
Shintaro Makihira makihira
Undergraduate Student (B3) Masanobu Suga suga
Audito Yu Wei Wang Until 30 September 2016 yu-wei
Bradley Jason Anderson Until 10 August 2016 anderson
@si.eei.eng.osaka-u.ac.jp
Professor Nobuya Mori mori
Associate Professor Toshimasa Matsuoka matsuoka
Yoshinari Kamakura kamakura
Secretary Kayoko Iwahara iwahara
Guest Professor Tadashi Nishimura nishimura
Specially Appointed Researcher Sadahiro Tani tani
Gennady Mil'nikov Untill 30 September 2015 gena
JSPS Research Fellow Mark Greenaway From 5 July to 4 August 2015 greenaway
Graduate Student (D3) Jo Ikkyun Untill 30 September 2015 jo
Bae Jungnam bae
Radhapuram Sai Chandrateja Untill 31 December 2015 teja
Graduate Student (D1) Yen Le Thi From 1 October 2015 lethiyen
Graduate Student (M2) Tomohiro Asano asano
Shougo Urabe urabe
Casey Clendennen kurendenen
Rie Yamane yamane
Go Wakimura wakimura
Graduate Student (M1) Taisuke Inoue inouet
Shinji Koike koike
Kousuke Konaga konaga
Masataka Shirasawa shirasawa
Natsumi Minamitani minamit
Milandeli Ernest Dlamini From 1 October 2015 dlamini
Undergraduate Student (B4) Shodai Isami isami
Akihiro Ueno ueno
Shuuhei Oketa oketa
Futo Hashimoto hashimoto
Kento Hamada hamada
Ryusei Fujita fujita
Undergraduate Student (B3) Tatsuya Kuroda kuroda
Tomoki Hoshino hoshino